Olika typer av skolskjuts

I första hand beviljas skolskjuts med vanlig kollektivtrafik, SL. Eleven får då ett busskort som gäller för ett läsår. I de fall en elev inte kan använda den vanliga kollektivtrafiken kan skolskjuts beviljas med skolbuss, taxi eller båt.

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som beviljas skolskjuts med kollektivtrafik, SL-kort, får busskortet direkt av sin skola eller hemskickat med post. Det framgår i elevens beslutsbrev hur SL-kortet delas ut.

Om busskortet förloras

SL har en förlustgaranti. För att den ska gälla måste vårdnadshavaren eller eleven registrera busskortets nummer på Mitt SL-konto. Förloras kortet och det förlustanmäls på Mitt SL-konto skickas ett nytt kort med post till den adress som angivits när kortet registrerades. För mer information om Mitt SL-konto och förlustanmälan:

SL:s förlustgaranti


Skolbuss till Hagalyckebyskolan och Dalarö skola

Elever som går i Hagalyckebyskolan och elever som går i Dalarö skola kan ansöka om att åka med skolbussen. Bedömning av vem som har rätt att åka med skolbussen görs utifrån Haninge kommuns riktlinjer för skolskjuts.

Traveller

Traveller är vår leverantör av skolbuss och för de elever som beviljats att åka med bussen skickar skolskjutshandläggaren ut inloggningsuppgifter till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. All kommunikation med Traveller går via portalen.

skolbuss.travellerbuss.se

I portalen kan du som vårdnadshavare bland annat avboka vid sjukdom och ledighet, boka på efter sjukdom, rapportera avvikelser, se tidtabellen och elevens upphämtningsplats samt skicka meddelanden till Traveller.

Information om eventuella förseningar och inställda avgångar kommer även det att meddelas via portalen. Du kan i portalen välja om du vill få meddelanden från Traveller via SMS eller mail eller både och.

Chauffören är uppkopplad mot portalen och bockar av eleven av vid påstigning. Det kommer därför vara av största vikt att avboka bussresan om ditt barn inte ska åka. Det görs via portalen så fort man vet att ens barn inte ska åka med bussen. Detta ger en ökad trygghet både för vårdnadshavare och för skolan som då vet exakt vilka elever som klivit på bussen.

I akuta nödfall kan man nå personal på Traveller via deras journummer: 076-762 99 00 eller via haninge@traveller.se


Möjlighet att åka med skolbussen

Elever som bor på Gudö och går i en annan skola än Hagalyckebyskolan kan ansöka om att åka med skolbussen i mån av plats. För att få möjlighet att åka med skolbussen måste du ansöka via en blankett. Maila till eposten nedan för att få en blankett. Ansökan inför kommande läsår ska vara inne senast den 15 maj.

skolskjuts@haninge.se


Skolskjuts med taxi

I de fall en elev inte kan använda den vanliga kollektivtrafiken kan skolskjuts beviljas med taxi.

Om du vill ansöka om taxi för ditt barn på grund av trafikförhållanden måste du beskriva vad som gör trafiksituationen farlig. Vill du ansöka om taxi på grund av en funktionsnedsättning eller på grund av andra särskilda omständigheter måste du lämna ett intyg som visar att eleven har ett behov av ett sådant färdmedel. Om du vill ansöka med anledning av färdvägens längd behövs inget intyg.

Observera att det är viktigt att vid sjukdom kontakta taxibolaget.

Eleverna samåker

Elever som beviljas skoltaxi samåker. Det är därför viktigt att visa hänsyn till andra passagerare och att respektera bestämd färdväg, tider och platser för av- och påstigning. Under läsåret kan resan förändras och behöver inte anpassas till enskildas önskemål om exempelvis tid för hämtning.

Har du frågor om tider för hämtning och lämning kan du kontakta taxibolaget i grå ruta.


Om du är missnöjd

För att säkerställa kvaliteten på skolskjuts med taxi är kommunen beroende av att fel och brister rapporteras till kommunen. Om du är missnöjd med skolskjutsen kan du fylla i en avvikelserapport.

Avvikelserapport för skolskjuts

Senast uppdaterad: 6 juni 2018