Föräldrasamverkan

Foto: Mostphotos

Haninges kommunala grundskolor vill ge ditt barn den kunskap det behöver för att barnet ska stå väl rustat för framtiden. Genom att hem och skola samarbetar kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling och stötta på bästa sätt.

Skola och vårdnadshavare har olika roller i barnets skolutveckling. Här får du veta vilket skolans och ditt ansvar som vårdnadshavare är, var du hittar information om ditt barns skolgång och vilka föräldraforum som finns för delaktighet och dialog. 

Skolans ansvar

Skolan ansvarar för att ditt barns undervisning utgår från kunskapsmål, normer och värden i läroplanen. Undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar.

Skolan sätter upp ordningsregler i dialog med eleverna och arbetar kring normer och värden för att träna eleverna att  respektera varandra.

Som förälder ska du få information om förändringar på skolan som påverkar ditt barns fortsatta lärande och utveckling. Uppstår det akuta problem eller frågor som rör ditt barn ska skolan kontakta dig så fort som möjligt.

Skolan ska ta ansvar för kontakten med dig som förälder och sträva efter en god relation.

Vårdnadshavares ansvar

Du som förälder ansvarar för att ditt barn kommer till skolan och deltar i undervisningen. Elever i förskoleklass och grundskola har skolplikt. När ditt barn inte kan delta i skolan måste du anmäla frånvaron.

Du ansvarar för att bidra till ditt barns lärande och utveckling och att ditt barn följer skolans ordningsregler.

Om det uppstår problem eller frågor som rör ditt barn och som skolan behöver känna till ska du kontakta skolan så snart som möjligt.

Som förälder har du också ett ansvar att visa respekt och tillit för skolans personal och eftersträva en god relation.

Så går samarbetet till

Information till vårdnadshavare

Du får information om ditt barns skola på skolans webbplats.

Information om ditt barns frånvaro, schema, arbetsuppgifter och kunskapsutveckling samt aktuella händelser och förändringar får du via skolornas lärplattform.  Du når den  via haninge.se under avdelningen Förskola & skola.

På haninge.se finns också information om Haninge kommuns styrning och uppföljning  av de kommunala skolornas arbete.

Föräldraråd och föräldramöten

Via föräldrasamråd och föräldramöten får du möjlighet till delaktighet och dialog. På föräldrasamråd kan du framföra dina synpunkter i olika frågor, dock inte enskilda ärenden.

På föräldramötena får du kunskap om aktuella frågor, arbetsuppgifter, teman och projekt som ditt barn arbetar med. Syftet är också att visa hur du som förälder  kan bidra till ditt barns lärande och utveckling, samt att föra ett samtal  kring skolans uppdrag och mål.

Utvecklingssamtal

Du blir kallad till utvecklingssamtal en gång per termin eller en gång per år om ditt barn går i förskoleklass. Syftet är att informera om ditt barns lärande och utveckling och komma överens om vilka mål ditt barn ska ha framöver. På utvecklingssamtalet får du och läraren också möjlighet att diskutera hur ni tillsammans kan stödja ditt barn att nå målen.

Så följer vi upp

Utbildningsförvaltningen skickar ut en enkät med frågor om skolgången en gång per läsår. Enkäten  besvaras av dig som är förälder till barn i årskurs 2, samt av eleverna själva i vissa årskurser. Resultatet publiceras på haninge.se, under avdelningen Förskola & skola. Denna uppföljning ska användas till att utveckla och förbättra samarbetet.

Hur du kan stötta ditt barn

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en broschyr om samarbete, ansvar och trygghet i skolan. I broschyren finns också tips och råd på vad du kan göra som förälder för att stötta ditt barn i sin skolutveckling.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2018